O Gminie Rokietnica ogólnie PDF Drukuj Email

Gmina Rokietnica jest gminą typowo rolniczą. Położona jest w tzw. Regionie Kotliny Sandomierskiej i subregionu zwanego Pogórzem Karpackim, określając ściślej w jego części noszącej nazwę Pogórze Przemysko - Dynowskie, 56km na południowy wschód od miasta wojewódzkiego - Rzeszów oraz w odległości 16 km od miasta powiatowego - Jarosław. Przez gminę przepływa rzeka "Łęg Rokietnicki" z jej dopływami. Obszar gminy zajmuje 5.735 ha, w tym 1.708 ha lasów i 3.699 ha użytków rolnych. Południową część Gminy obejmują kompleksy leśne. Teren gminy graniczy od wschodu z Gminą Orły i Żurawica, od południa z Gminą Krzywcza, od zachodu z Gminą Roźwienica i od północy z Gminą Chłopice. W skład Gminy Rokietnica wchodzi 5 sołectw: Czelatyce, Rokietnica, Rokietnica Wola, Tapin i Tuligłowy.

 

Misja Gminy Rokietnica
Rokietnica to gmina atrakcyjna pod względem agroturystyki i rolnictwa, o dużych walorach rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, posiadająca możliwości wielorakiego działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, dostępna dla każdego kto chciałby tu mieszkać i pracować, gmina czysta, bezpieczna, promująca zdrowie i naukę.


Kierunki rozwoju gminy:
* Znaczne ograniczenie problemu bezrobocia;
* Poziom bezpieczeństwa na drogach odpowiadający standardom;
* Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego;
* Zapewnienie całodobowego dostępu do lecznictwa również w dni wolne od pracy;
* Zapewniona opieka dla dzieci w okresach wolnych od zajęć (wakacje, ferie);
* Powszechny dostęp do edukacji i kształcenia na poziomie krajowym;
* Zahamowanie odpływu ludzi młodych i wykształconych z gminy;
* Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy;
* Sprawny system zagospodarowania odpadów komunalnych;
* Dobrze rozwinięta nowoczesna baza szkolna;
* Sprawny i wydajny system kanalizacyjny;
* Wysoki poziom świadomości ekologicznej;
* Dochodowe gospodarstwa rolne;
* Rozwinięcie rynku zbytu dla produktów rolnych;