Dokumenty do pobrania PDF Drukuj Email

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4 .Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

5. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

6. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

7. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

8. Deklaracja na podatek rolny

9. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

10. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

11. Informacja o gruntach

12. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

13. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

14. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

15. Deklaracja na podatek leśny

16. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

17. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

18. Informacja o lasach

19. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

20. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

21. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

22. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników


Dokumenty do pobrania

1. Deklaracja na podatek leśny.pdf

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

3. Deklaracja na podatek rolny.pdf

4. Informacja o gruntach.pdf

5. Informacja o lasach.pdf

6. Informacja o nieruchomościach.pdf

7. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.pdf

8. Dane o nieruchomościach.pdf

9. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf

10. Dane o nieruchomościach.pdf

11. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.pdf

12. Dane o nieruchomościach leśnych.pdf

13. Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

14. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf

15. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.pdf

17. Wniosek zgłoszenie szkody w uprawie (Koło Łowieckie Ryś w Pruchniku).pdf

18. Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej (Koło Przemyski Klub Łowiecki Ponowa).pdf

19. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Rokietnica.pdf

20. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf

21. Zawiadomienie o dokonaniu/zamiarze dokonania wycinki drzew na działkach leśnych.pdf

22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

23. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).pdf

24. Wzór wypowiedzenie "umowy śmieciowej".doc

25. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Rokietnica.pdf

26. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu Gminy Rokietnica na 2015 r.pdf

27. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

28. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

29. Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.pdf

30. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych.doc

31. Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi z tytułu nabycia grunów.pdf

32. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu Gminy Rokietnica na 2017 r.pdf

33. Formularz - oferta realizacji zadania publicznego.doc

34.Formularz - zgłoszenie przedstawiciela organizacji pozarządowej do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.doc

35. Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

36. Informacja do oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

37. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020-2021.doc

38. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym


 

Wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.pdf
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.pdf
3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf
6. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.pdf
7. Wniosek formalny o udzielenie pomocy.pdf
8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf
9. Wniosek 500+.pdf
10.Wniosek 300+.pdf