Infrastruktura PDF Drukuj Email

Drogi i komunikacja
Przestrzenne rozmieszczenie osiedli wiejskich i przestrzenny charakter produkcji rolniczej wymaga dobrze ukształtowanej sieci dróg kołowych, wiążąc poszczególne funkcje bytu społecznego w tej gminie tj. miejsca zamieszkania, produkcji, usług i wypoczynku.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania gminy są połączenia komunikacyjne z siedzibą administracji, gdzie koncentruje się większość placówek administracyjnych i usługowych. Ponadto ważne są połączenia z poszczególnymi wioskami oraz z miastem powiatowym i wojewódzkim, lub innymi ośrodkami o znaczeniu regionalnym.

Według danych Urzędu Gminy w Rokietnicy, łączna długość dróg publicznych w gminie wynosi 285 km w tym drogi gminne stanowią 31% ich długości, a pozostałe to wojewódzkie i powiatowe. Wskaźnik gęstości dróg jest wysoki, gdyż wynosi 110 km na 100 km2 powierzchni, przy średniej w województwie 67,1 km/km2. Połączenia komunikacyjne wpływają na jakość życia mieszkańców wsi, ułatwiają korzystanie z podstawowych placówek administracyjnych oraz usługowych, w tym z codziennych dojazdów młodzieży do szkół ponad podstawowych w Jarosławiu. Połączenia komunikacyjne między miejscowością gminną, a poszczególnymi wsiami miejscowością gminną, a ośrodkami regionalnymi oraz miejscowością gminną, a miastem wojewódzkim, są dobre. Trasy komunikacyjne obsługuje przedsiębiorstwo PKS Jarosław. Dostępność komunikacyjna PKS mierzona procentowym udziałem wsi posiadających przystanek jest bardzo wysoka bo wynosi 100 %, co oznacza, iż we wszystkich wsiach gminy znajduje się co najmniej jeden przystanek autobusowy. Średnia odległość od najbliższego przystanku, w gminie Rokietnica, waha się w przedziale od 0,5 do 2 km.

Powszechne kiedyś niezadowolenie wynikające z niezgodności kursowania autobusów z rozkładem jazdy, odeszło jakby w zapomnienie. Jedyną uciążliwością z jaką borykają się mieszkańcy gminy jest przepełnienie autobusów w godzinach rannych i popołudniowych (do godziny 14- tej), w których większość pasażerów stanowią uczniowie , dojeżdżający do szkół z okolicznych miejscowości.

 

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Czynnikiem, który warunkuje życie człowieka oraz przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej jest woda. O wadze tego problemu świadczy fakt, że powierzchnia terenów wiejskich odczuwających stały lub okresowy niedobór lub nawet brak wody stale rośnie. Polska generalnie należy do krajów ubogich w wodę, a zasoby jej do najskromniejszych w Europie. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej ilości opadów oraz niekorzystnego położenia w stosunku do obszarów wododziałowych. Dodatkowym problemem jest obniżanie się poziomu wód gruntowych i związany z tym zanik wody w studniach, a także pogarszająca się jakość wody pitnej. Najbardziej odpowiednim źródłem zaopatrzenia wsi w wodę jest wodociąg.


Stan wodociągów i kanalizacji w gminie Rokietnica w latach 1997 -2001       

W 1998 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wybudowano oczyszczalnię ścieków do której w pierwszej kolejności podłączono wsie Rokietnica i Czelatyce. Program kanalizacji sanitarnej gminy jest konsekwentnie realizowany. Oddano do użytku 58,4 km sieci, 2 przepompownie i 484 przykanaliki. W październiku 2001 roku zakończono kanalizację we wsi Rokietnica. Wykonano 29,3 km kolektorów przyłączy do gospodarstw oraz 3 przepompownie. Z kolei w 1999 roku oddano kanalizację we wsi Czelatyce, gdzie wybudowano 8,4 km sieci, 2 przepompownie ścieków oraz 3 km rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Czelatycach.

W IV kwartale 2000 roku do grona skanalizowanych wsi dołączyła wieś Tuligłowy. W ciągu niespełna roku wybudowano i oddano do użytku 10 km sieci, przepompownię ścieków oraz 7 przykanalików. W Gminie Rokietnica całkowite zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej jest planowane na koniec 2002 roku. W latach 1992 - 1995 gmina została całkowicie zgazyfikowana.


Opracował: Grzeszczak Mirosław